Raport de activitate AFPMDD 2011

Raport de activitate pentru 2011

    Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă (AFPMDD) reprezintă o organizaţie republicană, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova, este înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 3549 din 22 martie 2006. Misiunea organizaţiei este de a contribui la promovarea şi dezvoltarea durabilă a R. Moldova în sferele socială, ecologică şi economică; la dezvoltarea legăturilor de cooperare a R. Moldova cu alte ţări, în domeniile ce ţin de protecţia mediului înconjurător.
AFPMDD este membru al Alianţei „Pentru un Prut Curat” , membru al Forumului de Mediu Dunărean, membru al comitetului organizatoric „Ziua Pământului”.

În anul 2011 AFPMDD a implementat proiectul “Să îngrijim râuleţele mici împreună cu beneficiarii lor”, finanţat de către Fondul Ecologic Naţional.

    Echipa AFPMDD împreună cu Agenţiile Ecologice din Râşcani, Glodeni, Făleşti, cu Centrele de Sănătate Publică din Râşcani, Glodeni şi Făleşti, cu funcţionarii rezervaţiei „Pădurea Domnească”, cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat au evaluat starea ecologică a Bazinului Hidrografic a râului Camenca. A fost determinată calitatea apei în râul Camenca, a fost stabilită starea actuală a monumentelor naturii şi ariilor protejate din aceste regiuni, au fost identificate sursele de poluare din această regiune.
Toate aceste date au fost incluse în Planul de Management al Râului Camenca, care a fost elaborat şi prezentat Autorităţilor Centrale de mediu şi Autorităţilor Publice Locale din raioanele Glodeni, Râşcani şi Făleşti. A fost elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Bazin al Râului Camenca; A fost creat Consiliul de Bazin Camenca;

    Au fost editare materiale informaţionale. Posterul Camenca şi Pliantul „Salvaţi râuleţele mici.Materialele relatează starea ecologică a râului şi a monumentelor naturale şi arhitecturale istorice situate în bazinul râului Camenca. Aceste materiale concepute ca o sursă de prezentare laconică a problemelor de mediu şi de exprimare a căilor de rezolvare a lor, de educare şi propagandă reprezintă o modalitate a cărei eficienţă ar face resimţită în cel mai scurt timp, la toate nivelele comunităţilor locale.
Educaţia ecologică prin organizarea expediţiei ecoturistice „Salavaţi râuleţele mici”. La această expediţiei au participat 25 de tineri din localităţile situate în BH Camenca.

    Pe parcursul expediţiei tinerii au învăţat: să identifice obiectivele ecoturistice; să sensibilizeze autorităţile publice locale şi republicane privind oportunitatea exploatării acestui patrimoniu în scopuri ecoturistice; să influenţeze factorii de decizie, autorităţile centrale şi locale în direcţia sporiri gradului lor de implicare în acţiunile concrete de protejare şi de conservare a acestor obiective; să promoveze noţiunea de ecoturism şi a căilor de implementare a acestui concept în regiunea dată;au participat la întruniri cu APL, cu populaţia locală; au participat la monitorizarea stării actuale a monumentelor naturii şi a ariilor protejate din teritoriul dat şi au identificat zonele şi obiectivele cu valoare ecoturistică care sunt afectate de impactul antropic; au fost familiarizaţi cu normele de comportament faţă de natură şi modul de efectuare a unei excursii ecoturistice (reguli de orientare în natură, reguli de campare, igienizarea locului de campare după folosirea lui etc.), etc. au elaborat propuneri de acţiuni concrete privind dezvoltarea ecoturismului în zonă, protecţia şi ameliorarea stării mediului natural.

Mediatizarea proiectului.

    Activităţile proiectului au fost mediatizate în tresa naţională şi locală. La portul de televiziune din Glodeni şi la Moldova 1. A fost diseminată informaţia despre starea ecologică a râurilor mici, a resurselor acvatice, a patrimoniului natural din această regiune, a fost sensibilizată populaţia în scopul antrenării ei la elaborarea unor planuri de acţiuni practice pentru salubrizarea şi păstrarea in condiţii bune a râurilor mici, a comorilor naturale şi vestigiilor culturale şi istorice.
La sfârşitul proiectului a fost organizată o întrunire de totalizare la Glodeni, unde au participat Viceministrul mediului, preşedinţii raioanelor Glodeni, Râşcani, Făleşti, primarii din localităţile situate pe malul râului Camenca, reprezentanţii agenţiilor ecologice din Râşcani, Glodeni şi Făleşti, reprezentanţii Centrelor de Sănătate Publică din Glodeni, Râşcani şi Făleşti, reprezentanţi ai Moldsilva, ai rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească”.
A fost creat Comitetul de Bazin Camenca, a fost ales secretariatul, s-a prezentat un mic model de plan de acţiuni pentru etapa imediat următoare.

    Pe parcursul anului 2011 membrii AFPMDD au participat la diferite întruniri atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional: La Forumul ONG+urilor de mediu 2011, februarie 2011, la Conferinţa  anuală „Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”, mai 2011, la International Networking Meeting“Steps towards sustainability in the Danube Delta”, Tulcea, Romania, Octombrie 2011, la Forumul Societăţii Civile în cadrul Parteneriatului Estic, noiembrie 2011, Poznan, Polonia, etc.

 

Galerie foto