Raport de activitate AFPMDD 2006-2011

    Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă (AFPMDD) reprezintă o organizaţie republicană, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea pe întregteritoriul R. Moldova, este înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 3549 din 22 martie 2006. Misiunea organizaţiei este de a contribui la promovarea şi dezvoltarea durabilă a R. Moldova în sferele socială,ecologică şi economică; la dezvoltarea legăturilor de cooperare a R. Moldova cu alte ţări, în domeniilece ţin de protecţia mediului înconjurător. Unul din obiectivele prioritare este: organizarea activităţilor ce ţin de sporirea eficacităţii procesului educaţional privind dezvoltarea durabilă, protecţia mediului ambiant,utilizarea raţională a resurselor naturale în rândurile societăţii civile, organizaţiilor guvernamentale şineguvernamentale.

 AFPMDD este membru al Alianţei „Pentru un Prut Curat” , membru al Forumului de Mediu Dunărean, membru al comitetului organizatoric „Ziua Pământului”.În vara anului 2006 organizaţia noastră a implementat proiectul “Turismului rural şi ecologic –o şansă de supravieţuire a comunităţilor rurale”, finanţat de PNUD-Moldova Scopul proiectului a fost: Informarea şi conştientizarea autorităţilor publice locale şi a publicului cu privire la valoarea patrimoniuluinatural şi cultural-istoric din raionul Orhei şi localităţile învecinate. Creşterea participaţiei publice învalorificarea potenţialului eco-rural turistic al acestui patrimoniu. Implicarea tineretului în dezvoltareadurabilă a comunităţilor rurale din raionul Orhei prin organizarea unei expediţii eco-rural turistice mobile cu un grup de 20-25 de elevi, adolescenţi şi studenţi selectaţi pe bază de concurs pe o perioadăde 14 zile, care împreună cu echipa de implementare vor participa la realizarea acestui proiect şiproiectul „Crearea paginii web a organizaţiei noastre cu adresa www.mediu.md. În anul 2007 AFPMDD a implementat proiectul “Monitorizarea stării ecologice, a monumentelornaturii şi a ariilor protejate din arealul Orheiul Vechi, identificarea zonelor şi obiectivelor care suntafectate de impactul antropic”, finanţat de Fondul Ecologic Naţional. Scopul fiind: Monitorizarea stării ecologice a Arealului Orheiul Vechi, inclusiv Valea Răutului de la Păhărniceni până la Butuceni,Morovaia şi a monumentelor naturale şi arhitectural-istorice existente în regiunea dată prin organizareaşi desfăşurarea unei expediţii, cu participarea a 20 de tineri (studenţi şi elevi din localităţile din aceastăregiune). Conştientizarea publicului cu privire la starea ecologică şi la valoarea patrimoniului natural şicultural-istoric din regiunea dată.

     Membrii AFPMDD au participat la diferite activităţi în domeniul protecţiei mediului înconjurător, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.Pe parcursul anului 2009 Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă aorganizat si desfăşurat un grup de activităţi de instruire, informare si conştientizare ecologica a APL, a populaţiei si in deosebi a tinerilor, elevilor, studenţilor, etcAu fost distribuite materiale de educaţie ecologică editate de către AFPMDD, MEM, REC, CCEG şialte organizaţii neguvernamentale.

     In ianuarie 2009 au avut loc întâlniri ai reprezentanţilor AFPMDD în Dubăsari. În cadrul întâlnirilor au fost distribuite diverse materiale ce ţin de educaţia ecologică, inclusiv organizarea şi desfăşurarea expediţiilor ecoturistice.

     In luna august 2009, pe o perioadă de 10 zile, AFPMDD a organizat cea de a 10-a expediţie ecoturistică „Feteşti – 2009”, pe valea râuleţului Draghişte, afluentul râului Prut. La această expediţie auparticipat 60 de tineri participanţi din expediţiile precedente. În program au fost incluse ore de educaţieecologică, curăţirea izvoarelor a malurilor râuleţului, etc. Reprezentanţii AFPMDD au participat la Şedinţa bordului DEF, Orşova, România.În anul 2010 AFPMDD a organizat un şir de seminare cu genericul„Dezvoltarea agriculturii ecologiceşi cerinţele Uniunii Europene privind certificarea producerii ecologice”.

   Reprezentanţii AFPMDD au participat la Forumul Societăţii Civile a Parteneriatul Estic din Berlin. Recent AFPMDD implementează proiectul „Să îngrijim râuleţele mici împreună cu beneficiariilor!”. Scopul general al proiectului este de a contribui la reabilitarea ecologică a râului Camencaşi îmbunătăţirea calităţii apei potabile. Obiectivele specifice ale proiectului includ: Evaluarea stării ecologice  a râului Camenca; Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor şi comunităţilor riverane pentrureabilitarea şi protejarea râului Camenca; Crearea Comitetului de Bazin al râului Camenca; ElaborareaRegulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Bazin al Râului Camenca; Elaborarea Planului de Management al râului Camenca; Desfăşurarea unui program de educaţie ecologică cutinerii; Informarea populaţiei locale despre starea ecologică a râului Camenca; Elaborarea şi editareamaterialelor informaţional-educativ-instructive.

 

Galerie foto